3-Way Connectors


     

22-18 AWG

SC-2218-3W

DC-2218-3W

HS-2218-3W

16-14 AWG

SC-1614-3W

DC-1614-3W

HS-1614-3W
12-10 AWG

SC-1210-3W

DC-1210-3W

HS-1210-3W

*SC=Vinyl

*DC=Double Insulated Nylon

*HS=Heat Shrink