4-Way Connectors

22-18 AWG

SC-2218-4W

DC-2218-4W

HS-2218-4W
16-14 AWG

SC-1614-4W

DC-1614-4W

HS-1614-4W

 

12-10 AWG

SC-1210-4W

DC-1210-4W

HS-1210-4W

 

*SC=Vinyl

*DC=Double Insulated Nylon

*HS=Heat Shrink